A GRÁNIT-PÓLUS MANAGEMENT Zrt. honlapjának (https://granitpolus.com) adatkezelési tájékoztatója

A Gránit-Pólus Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a https://granitpolus.com/ honlap (továbbiakban : „honlap” ) használóit a honlap használata során megvalósuló adatkezeléseket érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

1. Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei

Jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában az alábbi Társaságok minősülnek adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelők”), egyben a közös adatkezelésben megállapodó feleknek:

- név: Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytáraság
- rövid név: Gránit-Pólus Management Zrt.
- székhely: 1062 Budapest, Váci út 3.
- honlap: www.granitpolus.com
- központi e-mail cím: info@granitpolus.com
- központi telefonszám: +36 1 374 6500
- törvényes képviselő: a Társaság igazgatósága
- képviseli/képviselet módja: Lehoczky Zoltán, Ágházi Gyula és Gyertyánfy Miklós igazgatósági tagok, együttes

- név: Gránit-Pólus Központi Ügyviteli és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövid név: Gránit-Pólus Központi Kft.
- székhely: 1062 Budapest, Váci út 3. 
- központi e-mail cím: info@granitpolus.com
- központi telefonszám: +36 1 374 6500
- törvényes képviselő: a Társaság ügyvezetői
- képviseli/képviselet módja: Kővári Szandra, Szabó Nóra és Lehoczky Zoltán ügyvezetők, együttes, Muszka Orsolya cégvezető, együttes

- név: Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövid név: Westend Üzemeltető Kft.
- székhely: 1062 Budapest, Váci út 3.
- honlap: www.westend.hu
- központi e-mail cím: info@westend.hu
- központi telefonszám: +36 1 374 65 00
- törvényes képviselő: a Társaság ügyvezetői
- képviseli/képviselet módja: Simona Ioana Ion és Gyertyánfy Miklós ügyvezetők,  együttes, Bárcziné Szépvölgyi Erzsébet cégvezető, együttes

- név: Budapesti Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövid név: Budapesti Sportcsarnok Üzemeltető Kft.
- székhely: 1062 Budapest, Váci út 3.
- honlap: www.budapestarena.hu
- központi e-mail cím: www.budapestarena.hu/kapcsolat oldalon keresztül
- központi telefonszám: +36 1 422 2600
- törvényes képviselő: a Társaság ügyvezetői
- képviseli/képviselet módja: Szloboda Gyula és Gyertyánfy Miklós ügyvezetők, együttes, Lak Tibor cégvezető, együttes

- név: Gránit-Pólus Facility Management Létesítménygazdálkodási és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövid név: Gránit-Pólus Facility Management Kft.
- székhely: 1062 Budapest, Váci út 3.
- központi e-mail cím: info@granitpolus.com
- központi telefonszám: +36 1 374 6500
- törvényes képviselő: a Társaság ügyvezetői
- képviseli/képviselet módja: Kovács Attila ügyvezető, együttes és Potoczki Gábor, Gáspár Dániel cégvezetők, együttes

A honlap üzemeltetését, működtetését, valamint az érintetti joggyakorlás GDPR-ban előírtaknak megfelelő biztosítását Adatkezelők megállapodása alapján Gránit-Pólus Management Zrt. (továbbiakban „GPM Zrt.”) látja el, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségnek Adatkezelők jelen adatkezelési tájékoztató közzétételével tesznek eleget.

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják az GDPR szerinti jogaikat 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

adat@granitpolus.com
Postai cím: 1062 Budapest, Váci út 3.  – a borítékon kérjük megjelölni a következőket: „Adatvédelmi tisztviselő részére”

3. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. február 20-tól visszavonásig tart.

Mint a honlap üzemeltetője, a Gránit-Pólus Management Zrt. (a továbbiakban: GPM Zrt.) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlap felhasználóinak személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a honlapon gyűjtött adatok felhasználásával megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Adatkezelők kijelentik, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végeznek adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezelnek.  A kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. 

Adatkezelők kijelentik, hogy csak úgy folytatnak adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A GPM Zrt. jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a GPM Zrt. munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a GPM Zrt. munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

• kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, GDPR 13-14. cikk
• kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, GDPR 15. cikk
• kérheti személyes adatainak helyesbítését, GDPR 16. cikk
• visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, GDPR 17. cikk
• kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a GPM Zrt-nek már nincs rá szüksége, GDPR 17. cikk
• kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, GDPR 18. cikk
• élhet adathordozhatósághoz való jogával. GDPR 20. cikk

Ön, mint érintett az alábbiakra jogosult:

kérheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről és/vagy az adataihoz történő hozzáférést – mely esetben tájékoztatást kap arról, hogy Önre vonatkozóan adatkezelő kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és a jelen tájékoztatóban rögzített, az adatkezelésre vonatkozó főbb szabályai, s kérelmére akár rendelkezésére bocsátjuk a kezelt személyes adatainak másolatát;  

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díj számítható fel, vagy
b) megtagadható a kérelem alapján történő intézkedés.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Adatkezelőt terheli.

adatainak helyesbítését, azaz az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, kijavítását, hiányos adatai kiegészítését; 

adatai törlését, azaz az adat felismerhetetlenné tételét oly módon, hogy annak helyreállítása többé ne legyen lehetséges;

A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeljük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

A hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás    azonban nem érinti az ennek időpontját megelőző, hozzájárulásán alapuló adatkezelés jogszerűségét.

c) Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az üzletszerzési céllal kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatait jogellenesen kezeljük;

e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem teljesíthető, ha az adatkezelés jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

adatai kezelésének korlátozását, melynek alapján kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) ha, mint Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;

b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)ha már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Korlátozás elrendelése esetén, a vonatkozó előírások szerint előzetesen tájékoztatjuk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

a) ha a felügyleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli,

b) ha Társaságunkat az arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra, 

c) saját döntésünk alapján, ha megítélésünk szerint az adatok törlése sértené az Ön, mint Érintett, vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pl. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/)

adatvédelmi incidens esetén az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az adatvédelmi incidens:

a) körülményeiről, 

b) hatásairól és 

c) az elhárítására megtett intézkedésekről.

ha adattovábbítás történik - a jogszabályokban meghatározott kivételek esetén kívül - kérelmére tájékoztatást adunk annak jogalapjáról és címzettjéről.

Törekszünk arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő a GPM Zrt.  adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az erre felhatalmazott munkatársunk a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, melyről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet adatkezelővel szemben.

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím: info@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a GPM Zrt-hez fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. A leírtak alapján javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

5. A honlapon gyűjtött adatokra vonatkozó adatkezelések

Adatkezelők a GDPR-ban nevesített átláthatóság elvének való megfelelés céljából nyilvánosságra hozzák az azon adatkezelési folyamatokra vonatkozó tájékoztatásokat, amelyeknek Ön a honlap használatával – a GPM Zrt.-vel kapcsolatba, vagy valamely jogviszonyba kerülvén - alanya lehet. Az adatkezeléseket is ennek megfelelően rendszerezzük, ennek megfelelően állítottuk sorrendbe. hogy Ön az adatkezelésnek a honlap látogatójaként, velünk különböző célokból kapcsolatot felvevő személyként, vagy a honlapon meghirdetett cégcsoporti állásajánlatokra jelentkezőként válhat részesévé.

Az adatkezelésre irányadó közös szabályok

Adatkezelők az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem vonnak be, az adatokat harmadik személy részére nem továbbítják. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmazunk, úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelezzük.

A GPM Zrt. felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a GPM Zrt.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

A GPM Zrt. kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben Adatkezelők az érintett hozzájárulása alapján kezeli ezeket az adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója az NGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-999285 1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.)

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A GPM Zrt.  honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a GPM Zrt. önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:

https://granitpolus.com/suti-tajekoztato

Adatkezelés célja: a granitpolus.com weboldal látogatottságának mérése (süti határozza meg)

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a cookie látogató általi törlése

5.2. Kapcsolatfelvétel a GPM Zrt.-vel

A GPM Zrt. többek között elektronikus úton is biztosítja a kapcsolatfelvétel lehetőségét. A honlapon   keresztül érkezett megkeresések írásban történő kapcsolatfelvételnek minősülnek, ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy az oldalon történő kapcsolatfelvétel lehetőségét általános információs igények, kérdések továbbítására javasoljuk, más ügyek intézése                       ( így a panaszok kezelése, szerződési ajánlatok kérése, vagy megtétele stb.) nem az oldalon keresztül történik, az oldalon érkezett ilyen tárgyú megkereséseket GPM Zrt. nem veszi figyelembe. 

Javasoljuk ezért, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében (amennyiben megkeresése kapcsán nem tudja eldönteni, vajon melyik szervezeti egység lehet illetékes) az alábbi elérhetőségeket használja:

info@granitpolus.com

Ön, mint érintett oly módon járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és az abban leírtak ismeretében, tudatában veszi fel a kapcsolatot a GPM Zrt-vel.

A GPM Zrt. a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tárolja e célból az adatait. Amennyiben az ügy egy új jogviszony létesítésére irányul, úgy az új jogviszony (ajánlatkérés, panaszügyintézés stb.) szerinti adatkezelés érintettjévé válik.

Adatkezelők felhívják minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert Adatkezelők törekszenek arra, hogy betartsák a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

Adatkezelés célja: a GPM Zrt.-vel való online kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig.

5.3. Munkára, meghirdetett pozíciókra jelentkezők adatainak kezelése

Jelentkezés a Gránit-Pólus csoportba tartozó vállalatok által kiírt pozíciókra

A Gránit-Pólus cégcsoportba tartozó, 1. pont alatt megjelölt vállalatok időnként különböző pozíciókra keresnek munkatársat. A nyitott cégcsoporti pozíciókat a GPM Zrt. a honlapján és esetenként közösségi felületein (Facebook, Instagram, LinkedIn) is nyilvánosságra hozza, hogy milyen munkakörbe keres munkatársat. Amennyiben Ön bármilyen módon és formában munkára jelentkezik a honlapon meghirdetett - a Gránit-Pólus csoportba tartozó társaságnál betölthető - pozícióra, úgy a jelentkezése során megadott adatai megadásával hozzájárul, hogy személyes adatait Adatkezelők kezeljék.

A felvételi eljárás folyamata, az abban részt vevő személyek

Minden jelentkezést (az ahhoz tartozó önéletrajzzal, motivációs levéllel vagy bármilyen egyéb csatolt dokumentummal) rendszerez a GPM Zrt. A jelentkező adatait a szervezetrendszeren belül a központi HR szervezet vezetője, valamint a Gránit-Pólus Központi Kft. HR feladatokat ellátó munkatársai ismerhetik meg, akik a kiírt vagy nyitott álláshelyre vonatkozó munkaerő keresési, kiválasztási feladatokat végzik. A jelentkező – ha adatai alapján a HR vezető megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt.

Erkölcsi bizonyítvány kezelésére vonatkozó speciális szabályok

Felhívjuk a figyelmét, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (3) szerint a GPM Zrt. jogosult arra, hogy a kiírt pozícióra munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát is kezelhesse. Erre a GPM Zrt-nek akkor van jogosultsága, amennyiben a konkrét betölteni kívánt munkakörre vonatkozóan jogszabály vagy a leendő munkáltató belső szabályozása alapján korlátozó feltétel van hatályban, amely alapján a pozíciót meghirdető vállalat csak meghatározott adattartalmú erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyt alkalmazhat. Ilyen adattartalom lehet például a „tiszta” (bejegyzésmentes), konkrét foglalkozástól való eltiltás hiánya, meghatározott bűncselekményi kategória hiánya. Ebben az esetben, ha a konkrét munkakörre vonatkozóan ilyen korlátozás van hatályban, a felvételi eljárás során a GPM Zrt. felvételi eljárást lebonyolító munkatársa a jelentkező 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványába betekintést kérhet, annak tartalmát megvizsgálhatja, hogy megfelel-e a feltételeknek.

A vizsgálat során a felvételi eljárást lefolytató munkatársunk a nyilvantarto.hu oldal használatával ellenőrzi az erkölcsi bizonyítvány érvényességét. Ezen szolgáltatás használatával bárkinek lehetősége van a 2013. január 1-je után kiállított, birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzésére.

A felvételi eljárást vezető munkatárs emellett megvizsgálja az erkölcsi bizonyítvány adattartamát, hogy a jelölt megfelel-e az adott munkakör esetén előírt kritériumoknak.

Arról, hogy az Ön által megpályázott vagy megpályázni kívánt munkakör esetén van-e jogszabály vagy belső szabályozás által előírt korlátozó feltétel, a konkrét álláspályázat során nyújt tájékoztatást a GPM Zrt.  Jelen folyamatleírás általánosságban mutatja be, hogy amennyiben igen, úgy hogyan zajlik a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az adatkezelés a sikeres felvételi eljárást követően

Amennyiben a GPM Zrt. honlapján meghirdetett pozícióra jelentkezett és kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésének céljából kezeljük, erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválasztást követően kap a jelölt.

Az adatkezelés a sikertelen felvételi eljárást követően

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció a cégcsoporti vállalatoknál, abban az esetben a GPM Zrt. a jelentkező adatait a jelentkezés időpontjától számítottan maximum a jelentkezést követő 3. év végéig megőrzi azzal céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a GPM Zrt. megkeresse a jelöltet.

A GPM Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a beérkezés évét követő 3. év utolsó munkanapja.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adatokat a GPM Zrt. minden esetben kezeli is az itt megjelölt határidőig. Önnek joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Így, ha visszavonja a hozzájárulását, úgy abban az esetben az adatait haladéktalanul megsemmisíti vagy törli a GPM Zrt. függően attól, hogy papíralapon vagy elektronikusan állnak-e rendelkezésre.

A munkavállalói ajánlási rendszerre vonatkozó speciális szabályok

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, az 1-es pontban megjelölt, a Gránit-Pólus cégcsoportba tartozó más céggel már munkaviszonyban lévő személyen keresztül kívánja álláspályázatát eljuttatni a GPM Zrt.-hez, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte. Ez azért szükséges, mert a Adatkezelők személyes adatot elsősorban akkor kezelnek, ha az közvetlenül annak „gazdájától” (jogilag: az érintettől) származik. Amennyiben Adatkezelők munkavállalója ajánl valakit, csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván, ha ennek írásos nyoma van. Ezért kérjük, ebben az esetben Ön és az Önt ajánló személy legyenek kedvesek kitölteni az alábbi nyomtatványt:

A GRÁNIT-PÓLUS CSOPORT MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLÁSI LAPJA

Nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a GPM Zrt. nem fogad el.

Adatkezelés célja: Adatkezelők által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

Adatkezelés jogalapja: az önéletrajznak a GPM Zrt-nek történő megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az önéletrajz beérkezésének évét követő 3. év utolsó munkanapja.

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.